Ustalanie prawa do świadczeń wychowawczych na kolejny okres 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał w okresie od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.


Wnioski można również składać w formie elektronicznej przy wykorzystaniu platform ZUS, ePUAP, Emp@tia i bankowości elektronicznej.

 


W związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach informuje, że od nowego okresu zasiłkowego 2017/ 2018 r. jest konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko.


Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1.    drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2.    ojciec dziecka jest nieznany;
3.    powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4.    sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5.    dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do tego wniosku tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd dot. ustalenia na rzecz dziecka od drugiego rodzica świadczenia alimentacyjnego, organ przyjmuje wniosek i wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie brakujących dokumentów. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności wymienionych w punktach 1-5, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.


W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ww. terminie, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, termin rozpatrzenia wniosku ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, w których nie ma obowiązku ustalenia świadczenia alimentacyjnego (pkt 1-5).W ww. sytuacji, świadczenie wychowawcze przysługuje:
•    od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające
do świadczenia – w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego,
•    od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia – w przypadku dostarczenia dokumentów poświadczających okoliczności, w których nie ma obowiązku ustalenia świadczenia alimentacyjnego (pkt 1-5).


Analogiczne regulacje dotyczyć będą ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.


Powyższe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu
•    prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się  01października 2017 r.,
•    prawa do zasiłku rodzinnego na okres rozpoczynający się 01 listopada 2017 r.
•    prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 01 listopada 2017 r.


Do najważniejszych zmian należą:
•    wprowadzenie wymogu posiadania zasądzonych alimentów na rzecz dziecka, w przypadku osób deklarujących samotne wychowywanie
•    brak możliwości zastosowania przepisów ustawy dotyczących utraty dochodu  w przypadku, gdy rodzic zrezygnuje z zatrudnienia, a następnie w okresie 3 miesięcy podejmie pracę u tego samego pracodawcy
•    wprowadzenie nowego sposobu ustalania wysokości dochodu w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (przyjmowany będzie dochód ogłaszany corocznie w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny)    
•    doprecyzowanie  pojęcia naprzemiennej opieki na dzieckiem.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy – 2017/2018


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 są przyjmowane od 1 sierpnia.


Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku na okres zasiłkowy – 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach  informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał w okresie od 01.11.2017 do 30.09.2018 r.


Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 listopada 2017 r. wysokości zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekuna nie ulegają zmianie. Również kryterium dochodowe nie ulega zmianie.


Od listopada 2017 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.


Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.