WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWA/W GOPS

 

 

 

WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE -

 

KSIĘGOWA W GOPS

 

 

Link do ogłoszenia

 

 

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWA/Y GOPS

 

 

Ogłoszenie: Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach Wymiar etatu: 1 Ilość etatów: 1
Wydział: księgowość Data udostępnienia: 2018-03-16 Ogłoszono dnia: 2018-03-16 przez Krystyna Joniec

Termin składania dokumentów: do 2018-03-26 godz. 15:00:00

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

OGŁOSZENIE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach ogłasza nabór na stanowisko Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach.

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
1. Posiada obywatelstwo polskie,
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
4. Spełnia jeden z poniższych warunków :
• ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
• ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
• jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
• posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Czytaj więcej: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWA/Y GOPS

Terminy wypłat zasiłków w 2018 r.

 

 

Terminy wypłacanych

świadczeń z Pomocy Społecznej

i zasiłków rodzinnych

w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

filia w Gaworzycach

w 2018 roku

 

23 – 24 STYCZEŃ

22 - 23 LUTY

22 - 23 MARZEC

23 - 24 KWIECIEŃ

23 - 24 MAJ

21 - 22 CZERWIEC

23 – 24 LIPIEC

23 – 24 SIERPIEŃ

24 – 25 WRZESIEŃ

23 – 24 PAŹDZIERNIK

22 – 23 LISTOPAD

20 – 21 GRUDZIEŃ

 

Zarządzenie Kierownika GOPS w Gaworzycach nr 6/2017

 

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 6 /2017

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

z dnia 11 grudnia 2017 r.

 

w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

 

 

ustanawia się dzień 2 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy

 

za Święto Trzech Króli z dnia 6 stycznia 2018 r. (sobota)

Ustawa "Za Życiem"

 

 

"Za Życiem"

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r., zgodnie z Ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, osoby uprawnione będą mogły każdorazowo zgłosić potrzebę objęcia wsparciem asystenta rodziny oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Osoba uprawniona wg ww. ustawy to:

 • rodzina, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:

- ciężkie i nieodwracalne upośledzenie,

- albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

 • kobieta, która otrzymała informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

 • kobieta, której dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

 • kobieta, która po porodzie nie zabierze do domu dziecka z powodu:

- poronienia,

- urodzenia dziecka martwego,

- urodzenia dziecka niezdolnego do życia,

- urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, można otrzymać od lekarza:

 • ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ),

 • posiadającego specjalizację II stopnia,

 • posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

I. Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny

Objęcie rodziny wsparciem asystenta rodziny odbywa się na wniosek rodziny, przekazany do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach.

Asystent rodziny stanie się koordynatorem działań pomocowych.

 • udziela informacji w zakresie tego, gdzie i jaką pomoc rodziny mogą uzyskać;

 • koordynuje, wspólnie z rodzinami katalog możliwego do uzyskania wsparcia

w poszczególnych instytucjach w okresie okołoporodowym oraz po urodzeniu dziecka;

 • na podstawie pisemnego upoważnienia może w imieniu osób uprawnionych reprezentować je w różnych instytucjach.

II. Jednorazowe świadczenie pieniężne

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

KOMU PRZYSŁUGUJE JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE

Jednorazowe świadczenie przysługuje:

· matce,

· ojcu,

· opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

· opiekunowi prawnemu dziecka. Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcą oraz osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1973 i 1807).

KRYTERIUM DOCHODOWE

Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.

WYSOKOŚĆ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA

Wysokość jednorazowego świadczenia wynosi 4 000,00 zł.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

· wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu można złożyć od 1 stycznia 2017 roku,

· wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania,

· zaświadczenie lekarskie z informacją, iż kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,

· zaświadczenie lekarskie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia,

· przyznanie jednorazowego świadczenia następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

KIEDY ŚWIADCZENIE NIE PRZYSŁUGUJE:

osoba wnioskująca nie jest świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860, 1948, 2138 i 2173),

· na dziecko, na które osoba wnioskuje o jednorazowe świadczenie, było pobierane w tej lub innej instytucji jednorazowe świadczenie,

· dziecko, na które osoba wnioskuje o jednorazowe świadczenie, zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatne pełne utrzymanie,

· członkowi rodziny przysługuje na dziecko jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

· wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia został złożony po terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,

· kobieta nie pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.

Informator do ustawy http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.