Informacja - świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach informuje, że od 01-09-2016 r. można składać wnioski na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2016/2017. Wnioski można pobierać w GOPS Gaworzyce ul. Dworcowa 95/pałac II piętro/.

Informacja o zmianach dotyczących świadczeń rodzinnych. Od listopada 2016r. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Czytaj więcej: Informacja - świadczenia rodzinne

STAŁY NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GAWORZYCACH OGŁASZA STAŁY NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW DLA OSÓB CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH.

Podstawa prawna:


Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego . Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 j.t. z późn. zm.), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

Czytaj więcej: STAŁY NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.