SPOTKANIE TEMATYCZNE KIEROWNIKÓWI DYREKTORÓW JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 

 

Dnia 30.09.2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach odbyło się spotkanie tematyczne dyrektorów oraz kierowników jednostek pomocy społecznej z województwa dolnośląskiego.

Przedstawiciele instytucji omówili problemy opieki prawnej i kurateli nad osobami częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionymi. Zostały przeanalizowane zagadnienia z perspektywy prawnej oraz na podstawie studium przypadku.

Powyższe działania mają na celu poprawę sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie mają wsparcia w rodzinach i środowiskach lokalnych.

W ramach współpracy z p. Elżbietą Pawłowską Przewodniczącą Zarządu Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej wszelkie ustalenia i wnioski z w/w spotkania będą kolejną próbą i działaniem przedstawicieli jednostek pomocy społecznej w celu rozwiązania problemów, z którymi spotykają się w pracy z klientem.

Zostanie przygotowany i przesłany wniosek do Ministerstwa, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowych rozwiązań prawnych dotyczących pełnienia funkcji kuratora lub opiekuna prawnego dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.

 

Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w galerii: http://www.gaworzyce.com.pl/index.php/galeria/spotkanie-tematyczne-w-gops

Warsztaty i wykłady z profilaktyki uzależnień

 

WARSZTATY I WYKŁADY Z PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

W ZESPOLE EDUKACYJNYM W GAWORZYCACH

 

Dnia 28 – 29.09.2016 r. odbyły się warsztaty i wykłady dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach dotyczące profilaktyki uzależnień.

Jest to drugi etap programu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach pt: „Zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży – profilaktyka uzależnień”, który jest finansowany przez Fundację KGHM Polska Miedź.

Celem programu jest promocja zdrowego trybu życia i zwiększenie świadomości młodzieży szkoły gimnazjalnej na temat uzależnień i skutków z nimi związanych w aspekcie zdrowia psychicznego i fizycznego. Usystematyzowana została wiedza uczniów nt. skutków inicjowania z narkotykami oraz wynikających z tego problemów społecznych i prawnych.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Uczestnicy przedsięwzięcia uczyli się postaw asertywnych, co będzie przydatne w przyszłości.

 

 

 

 

 Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w galerii:   http://www.gaworzyce.com.pl/index.php/galeria/warsztaty-i-wykady-z-profilaktyki-uzalenie

Informacja - świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach informuje, że od 01-09-2016 r. można składać wnioski na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2016/2017. Wnioski można pobierać w GOPS Gaworzyce ul. Dworcowa 95/pałac II piętro/.

Informacja o zmianach dotyczących świadczeń rodzinnych. Od listopada 2016r. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Czytaj więcej: Informacja - świadczenia rodzinne

STAŁY NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GAWORZYCACH OGŁASZA STAŁY NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW DLA OSÓB CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH.

Podstawa prawna:


Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego . Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 j.t. z późn. zm.), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

Czytaj więcej: STAŁY NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.