Gmina Gaworzyce - Aktualności

INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW, ŻE DOLNOŚLĄSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH WE WROCŁAWIU PRZYSTĄPIŁO DO AKTUALIZACJI PLANU URZĄDZENIOWO-ROLNEGO DLA GMINY GAWORZYCE.

 

W RAMACH AKTUALIZACJI PLANU ZOSTANIE PRZEPROWADZONA INWENTARYZACJA TERENOWA NA OBSZARZE CAŁEJ GMINY.

 

DBGiTR WE WROCŁAWIU/ URZĄD GMINY W GAWORZYCACH

Zawiadamiam, że XXIV SESJA RADY GMINY GAWORZYCE

odbędzie się 30 czerwca 2017 r. o godz. 16.00

w Pałacu w Gaworzycach

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za 2016 rok.

8. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gaworzyce sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za 2016 rok.

9. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaworzyce dotycząca wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za rok 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za 2016 rok.

11. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaworzyce w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Gaworzyce za rok 2016.

12. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gaworzyce za 2016 rok.

13. Podjęcie następujących uchwał:

1) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gaworzyce z tytułu wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za 2016 rok,

2) w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Domu Kultury „Jowisz” w Gaworzycach za 2016 rok,

3) w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach za 2016 rok,

       4) w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach za 2016 rok,

       5) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce,

       6) w sprawie zmian budżetu Gminy Gaworzyce na 2017 rok,

       7) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gaworzyce,

       8) w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce,

       9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu na czas nieoznaczony,

       10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Dalków oznaczonej numerem ewidencyjnym 139/,

       11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /dotyczy nieruchomości położonej w Dalkowie oznaczonej numerem ewidencyjnym 123/,

       12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Kłobuczyn oznaczonej numerem ewidencyjnym 91/,

       13) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /dotyczy nieruchomości położonej w Gaworzycach oznaczonej numerem ewidencyjnym 1262/1/,

       14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /dotyczy nieruchomości położonej w Gaworzycach

       oznaczonej numerem ewidencyjnym 129/26/,

       15) w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Dalków /projekt dotyczy nieruchomości położonej w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 83/1/,

       16) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,

       17) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,

       18) w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

       19) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach,

       20) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach,

       21) w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie i roboty budowlane wieży mieszkalnej w Dalkowie.

14. Wnioski i zapytania radnych.

15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.              

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Pawliszyn

W minioną niedzielę, 18 czerwca odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Gaworzyc, Kłobuczyna i Koźlic o godz. 14.00 w pełnej gotowości stawili się na boisku w Koźlicach by sprawdzić, która drużyna zwycięży w tym roku wykazując się nie tylko zwinnością, ale i sprytem.

 

Tych cech nie brakło strażakom - ochotnikom z Koźlic, którzy zajęli I miejsce, za nimi uplasowały się kolejno strażacy z OSP Gaworzyce i OSP Kłobuczyn.

Prócz drużyn męskich swoich sił użyły także drużyna kobieca z OSP Kłobuczyn oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, również z Kłobuczyna.

 

Wydarzeniu dopisała wspaniała słoneczna pogoda oraz kibice, bo trzeba przyznać, że zawody strażackie charakteryzuje tak chć rywalizacji jak i widowiskowość poszczególnych konkurencji.

 

FOTORELACJA

 

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 339
  • |
  • Wczoraj 368
  • |
  • W tym tygodniu 1421
  • |
  • W tym miesiącu 7093
  • |
  • Razem 190644