Gmina Gaworzyce - Aktualności

Zapraszam do wzięcia udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Gaworzyce zapisanych w Księdze Wieczystej nr 31350 położonych w Kłobuczynie (w MPZP wsi Kłobuczyn oznaczonych symbolem 7 MR/MN/UC zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych, usługi komercyjne).

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 28 czerwca 2012r. o godz. 12 00 w Sali Nr 5 Urzędu Gminy Gaworzyce 59-180 Gaworzyce, ul. Okrężna 85.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanych wyżej wysokościach na konto Urzędu Gminy w BS Legnica O/Gaworzyce nr 18 8649 1060 2001 0000 0101 0002 najpóźniej  do dnia 22 czerwca 2012r.

 

Ogłoszenie

Zapraszam do wzięcia udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 437/10 o pow. 1551 m2 stanowiącej własność Gminy Gaworzyce zapisanej w Księdze Wieczystej nr 22191 położonej w Kłobuczynie nr 129 (w MPZP wsi Kłobuczyn oznaczonych symbolem 11 MN/MR/UC – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych/zabudowa zagrodowa/usługi komercyjne).

 

Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny o pow. zabudowy 154,37 m2 oraz fundamenty pod budynek mieszkalny o pow. zabudowy 137,70 m2. Do działki doprowadzona jest sieć wodociągowo – kanalizacyjna, elektryczna.

 

Cena wywoławcza 127.832, 00 zł netto

Wadium – 13.000,00 zł

 

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 r. o godzinie 1000 w Sali Nr 5 Urzędu Gminy w Gaworzycach przy ul. Okrężnej 85.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Gminy w BS Legnica O/Gaworzyce nr 18 8649 1060 2001 0000 0101 0002 najpóźniej do dnia 22.06.2012r.

 

Uwaga:

W Księdze Wieczystej Nr 22191 w Dziale IV wpisana jest:

-     hipoteka przymusowa kaucyjna do kwoty 72.047,70 zł na rzecz Skarbu Państwa – Urzędu Skarbowego w Lubinie,

hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 51.039,00 zł na rzecz Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „OMEGA” sp. z o.o. w Głogowie.

Ogłoszenie

Zapraszam do II rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gaworzyce. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana położona w Gaworzycach przy ul. Lipowej oznaczona numerem ewidencyjnym 457/4 o pow. 3054 m2 zapisana w Księdze Wieczystej nr 23903 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Gaworzyce działka oznaczona jest symbolem 7a MW/UC – zabudowa wielorodzinna/usługi komercyjne.

 

Na działce posadowiony jest budynek gospodarczy nie przedstawiający żadnej wartości rynkowej. W budynku istnieją cztery pomieszczenia gospodarcze, które są wynajmowane. Umowy najmu do 30.10.2012 r. Istnieje możliwość doprowadzenia urządzeń komunalnych takich jak: energia elektryczna, wodno-kanalizacyjne, telefon, gaz.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 92.440, 00 zł netto Do ceny uzyskanej w drodze rokowań zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Zaliczka  – 9.000,00 zł

 

Rokowania odbędą się w dniu 6 lipca 2012r. o godzinie 1230 w Sali Nr 5 Urzędu Gminy w Gaworzycach przy ul. Okrężnej 85.

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłacenie zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach w formie pisemnej – w zamkniętych kopertach, należy złożyć najpóźniej do dnia 02.07.2012r. do godz..1500 w sekretariacie Urzędu Gminy w Gaworzycach.

 

Ogłoszenie

Dnia 27 maja w parku w Gaworzycach odbył się Majowy Piknik pod hasłem "Postaw na rodzinę". Swoje umiejętności wokalne młodzi wokaliści zaprezentowali podczas I Festiwalu Piosenki Przedszkolnej "Majowe Nutki". Komisja w składzie p. Jadwiga Kupnicka, p. Beata Orator i p. Halina Błażkiewicz spośród 13 solistów nagrodziła: Emilię Sewera i Nikolę Kwiatkowską z Przedszkola Publicznego w Gaworzycach,  Ines Kosidło z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Popęszycach i Aleksandrę Rakowską z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Miłakowie. Były zabawy, konkursy, a  aktorzy teatru ART- RE z Krakowa przedstawili bajkę "Kozucha Kłamczucha".

Organizatorem imprezy był Dom Kultury"Jowisz" oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Serdecznie zapraszamy na

FESTYN   INTEGRACYJNY

który odbędzie się dnia: 16 czerwca 2012 r. o godz. 12.00

Miejsce :  Zespół Edukacyjny  w Gaworzycach

 

 

 

 

 

W programie:

- IX Festiwal Piosenki "ŚPIEWAJ z NAMI"

-  bajka muzyczna "CZERWONY KAPTUREK"

-  przejażdżki bryczką i w siodle,

- warsztaty plastyczne, zabawy i gry,

- rozgrywki sportowe i inne atrakcje.

ORGANIZATOR: Dom Kultury "Jowisz" w Gaworzycach

 

WSPÓŁORGANIZATOR:         

Parafialny Zespół "Caritas"

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wolontariat "Młodzi Jana Pawła II"

Wolontariat "Pomocna Dłoń"

Stowarzyszenie "Lepsze jutro twórzmy dziś"


Dofinansowanie:

- Starosta Powiatu Polkowickiego ze środków PFRON,

- Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.


Zapraszamy
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków i Gostyń - etap I", Nr 271-3.2012.

 

 Z powodu dużej ilości zapytań do zamówienia oraz problemów z serwerem Urzędu Gminy w Gaworzycach Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 31.05.2012 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi 31.05.2012 r. o godz. 1030.

Termin wniesienia wadium - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 31.05.2012 r. do godz. 1000.

Wójt

(-) Jacek Szwagrzyk

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 35
  • |
  • Wczoraj 512
  • |
  • W tym tygodniu 2118
  • |
  • W tym miesiącu 7923
  • |
  • Razem 406107