Gmina Gaworzyce - Aktualności

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Gaworzyce zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu:
„Rocznego programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.

  2. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 18.11.2011r o godz. 15.00 w pałacu w Gaworzycach.

 3. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 10.11.2011 r. do 21.11.2011 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Gaworzyce ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce.

 

Wójt Gminy Gaworzyce                          

(-) Jacek Szwagrzyk                            

Do pobrania:

- Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wsółpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.

- Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie konsultacji.

- Załącznik do Zarządzenia - formularz konsultacji

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr  80, poz. 717) zawiadamiam, że w dniu 09.08.2011r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące rozpatrzenia wniosku Gminy Gaworzyce ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce, reprezentowanej przez BPIŚiM EKOPROJEKT Sp z o.o ul. Batorego 126 a, 67-725 Zielona Góra, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

„Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym:

- Dalków dz.nr: 196, 274, 277;

- Gostyń dz. ew. nr: 4/16, 4/17, 4/26, 4/27, 4/28, 27, 44/2, 45, 46/1, 46/2, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54/1, 54/5, 75/2, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94/1, 94/3, 96, 98/4, 99, 100, 101, 102/1, 103/1, 104, 114, 122/1, 122/2, 122/3, 123, 124, 125, 143, 149, 152/7, 152/12, 152/13;

gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie”

Czytaj więcej: 2011-11-07 Obwieszczenie

Urząd Gminy w Gaworzycach przypomina, iż na podstawie § 17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaworzyce obowiązkiem każdego właściciela (posiadacza) psa jest skuteczny jego dozór tj. prowadzanie psa na uwięzi poza terenem własnej nieruchomości. Pies może przebywać na terenie nieruchomości bez uwięzi pod warunkiem, że nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie i wykluczający niekontrolowany wstęp osób trzecich.

Podst. prawna: UCHWAŁA Nr XXXII/179/06 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaworzyce.

Za niezastosowanie się do powyższego przepisu grozi mandat karny !

Dnia 4 grudnia 2011 r.  w Gaworzycach odbędzie się Pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy w ramach projektu pn. „Festiwal Smaków Lokalnych – szukamy produktu tradycyjnego” finansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem organizacji Jarmarku jest promocja  oraz prezentacja produktów lokalnych wytwarzanych na terenie naszej gminy. Organizatorem Jarmarku jest Stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś” oraz Urząd Gminy w Gaworzycach.

Podczas Jarmarku odbędą się dwa konkursy:

- „Przegląd Kolęd i Pastorałek”,

- „Tradycyjna potrawa wigilijna”.

Zapraszamy serdecznie wszystkich wytwórców z terenu gminy – artystów, rzemieślników, rękodzielników, itp. do zaprezentowania swoich produktów.

Poniżej załączony jest formularz zgłoszenia wystawcy, który należy wypełnić i dostarczyć (osobiście lub listownie, w przypadku formy listownej na kopercie należy dopisać „Jarmark Bożonarodzeniowy”) do Urzędu Gminy w Gaworzycach ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce, pok. nr 21 do dnia 21 listopada do godz. 14.00. Organizator zapewni wystawcy miejsce na stoisko oraz stolik. Decyduje kolejność zgłoszeń ponieważ ilość miejsc dla wystawców jest ograniczona.

Formularz wystawcy (do pobrania format pdf)

Dotyczy: przekazania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz.  1227 z póź. zm.)

Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z  2000 roku Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) po rozpatrzeniu   wniosku z dnia 15 lipca  2011 r. Parku Wiatrowego Gaworzyce Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Stoltmana, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Gaworzyce 48MW” składającego się z 17 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną: drogami dojazdowymi, placami serwisowymi, kablowymi podziemnymi liniami elektroenergetycznymi średniego oraz wysokiego napięcia wraz ze światłowodowymi liniami komunikacji i sterowania, Głównym Punktem Odbioru energii elektrycznej (GPO-stacją rozdzielczo – transformatorową SN/WN wraz z niezbędna infrastrukturą) przekazuje sprawę do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zgodnie z właściwością do wydania przedmiotowej decyzji, z  uwagi na art. 75 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz.  1227 z póź. zm.) w przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Zgodnie z w/w wnioskiem infrastruktura techniczna w/w przedsięwzięcia będzie przebiegała m.in. przez działkę  nr 168  w obrębie Kłobuczyn, która to działka zgodnie  z decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. (Dz. U.MI.2009 Nr 14 poz. 51) w sprawie ustalenia terenów przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych jest działką położoną na terenie zamkniętym.

                                                                            Wójt Gminy

                                                                          ( ) Jacek Szwagrzyk

 

Czytaj więcej: 2011-10-31 Informacja o przekazaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dnia 28 października 2011 r. podczas uroczystej Mszy Św. w kościele p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Goli wręczone zostały odznaki honorowe "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Wśród wyróżnionych osób znaleźli się:

Pan Jacek Szwagrzyk - Wójt Gminy Gaworzyce oraz Pani Monika  Śmikiel - Pracownik Urzędu Gminy w Gaworzycach.

Odznaki wręczyła Pani Zofia Wileńska - Dyrektor Biura Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 4 sierpnia 2005 r. odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Przejdź do galerii

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 141
  • |
  • Wczoraj 347
  • |
  • W tym tygodniu 2843
  • |
  • W tym miesiącu 8603
  • |
  • Razem 364757