Gmina Gaworzyce - Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 66/2017
WÓJTA GMINY GAWORZYCE
z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku
oraz powołania Komisji Konkursowej
do oceny merytorycznej ofert

Pliki do pobrania:

 

Zarządzenie Wójta nr 66/2017

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie konkursowe

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczeń

Załącznik nr 3 - Regulamin pracy komisji i karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4 - Karta oceny formalnej

WZÓR OFERTY (wersja edytowalna)

Zachęcamy do udziału w konkursie Fundacji PZU – PZU Z KULTURĄ.

 

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

 

Fundacja wspiera finansowo organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne. Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie przez wnioskodawcę osobowości prawnej. W Konkursie mogą brać udział fundacje i stowarzyszenia oraz uczniowskie kluby sportowe. W ramach konkursu dofinansowane mogą być projekty zrealizowane do 28 lutego 2018 r. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 15 tys. zł. Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany projekt, w wysokości minimum 10 proc. wartości dotacji.

 

Nabór wniosków trwa do południa 11 września 2017 r.

 

Regulamin: http://www.fundacjapzu.pl/_files/Regulamin_konkursu_dotacyjnego_PZK2017.pdf

 

FUNDACJA PZU

Biuro Programu „Niepodległa” uruchamia nabór wniosków o dofinansowanie wydarzeń dotyczących setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe mogą już od 19 lipca 2017 r. składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”.  Nabór na 2017 rok potrwa do 16 sierpnia br.

 

Na dofinansowanie działań w tym roku przewidziano 3 miliony zł., a pojedyncze wydarzenie może zostać dofinansowane kwotą od 5 tys. do 50 tys. zł. Wnioskodawcy muszą zapewnić 15 proc. wkładu własnego i przygotować projekt zgodny z tematyką programu dotacyjnego.

 

Dzięki projektom zrealizowanym w ramach programu możliwe będzie uhonorowanie lokalnych bohaterów, przypomnienie najważniejszych wydarzeń historycznych i miejsc pamięci z poszczególnych regionów Polski. Program dotacyjny „Niepodległa” pozwoli na wzmocnienie wspólnoty obywateli na poziomie lokalnym i regionalnym.

 

W 2017 roku można uzyskać dofinansowanie na działania kulturalne, artystyczne oraz popularyzatorskie, takie jak: festiwale, koncerty, happeningi, spektakle, wystawy, konkursy, przeglądy, tworzenie ścieżek edukacyjnych i gier, wykłady, lekcje oraz spacery tematyczne, kampanie społeczne i edukacyjne oraz wiele innych.

 

 

Czytaj więcej: Niepodległa - Program dotacyjny

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław przedstawia informację w sprawie udzielanych przez KOWR form pomocy w spłacie zobowiązań.

 1. KOWR udziela obniżki czynszu dzierżawnego na wniosek dzierżawcy zgodnie z art. 700 k.c. „Jeżeli wskutek okoliczności za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy”.

  W przypadku niekorzystnych zjawisk przyrodniczych mających wyłącznie charakter lokalny (np. gradobicie, huragan, powódź, susza) powodujący straty w uprawach, obniżenie czynszu powinno wynosić 100% dla powierzchni objętej tym zjawiskiem, o ile dotknęło ono ponad 5% powierzchni dzierżawionych użytków.

KOWR stosuje obniżenie czynszu dzierżawnego na podstawie art. 700 k.c. w ramach pomocy de minimis na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z zasadą de minimis, pomoc państwa udzielona jednemu producentowi rolnemu, nie może obecnie przekroczyć kwoty 15 000 euro, w okresie trzech lat. Forma pomocy opisana w niniejszym punkcie obowiązuje obecnie.

 

W sytuacji, gdy gmina nie miała obowiązku powołania komisji do szacowania szkód z uwagi na niewielki obszar (terenu gminy) objęty niekorzystnym zjawiskiem, dla prawidłowej oceny złożonego wniosku Odział KOWR, może wykorzystać:

 • - protokół lub notatkę z lustracji określającą zakres szkód ‒ sporządzoną przez służby gminne,
 • - opinię eksperta lub rzeczoznawcy (z uprawnieniami likwidatora szkód), określającą wielkość powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody.
 1. Inaczej sprawa wygląda przy ocenie wniosków w ramach programów pomocowych dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska pogodowe.

Programy pomocowe uchwalane są przez Radę Ministrów, a obniżka czynszu w ramach programu pomocowego nie jest wliczana do pomocy udzielanej w ramach zasady de minimis.

Pomoc w ramach programu udzielana jest na podstawie protokołu strat oszacowanego przez komisje, powołane zarządzeniem wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Program obowiązuje wówczas, gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.

Wysokość obniżenia należnego czynszu ustala się proporcjonalnie do poniesionych szkód potwierdzonych protokołem komisji, o którym mowa wyżej.

Jeżeli szkody wynosiły nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, pomoc miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wysokość pomocy finansowej pomniejsza się o 50% w przypadku, gdy w danym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych nie było ubezpieczonych, od co najmniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, przymrozków, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Forma pomocy opisana w niniejszym punkcie obecnie nie obowiązuje. W związku z suszą trwają prace nad wydaniem przez Radę Ministrów uchwały o programie pomocowym na rok 2018.

 1. W stosunku do należności z tytułu nabycia mienia Zasobu WRSP w ramach programów, o których mowa w punkcie 2, stosowano odroczenia terminów płatności oraz rozłożenie na raty należności przy zastosowaniu oprocentowania, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie wysokości oprocentowania odroczenia lub rozłożenia na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej (dz. U. 2010 nr 23 poz. 118). W trakcie obowiązywania programu pomocowego w latach 2017-2018 oprocentowanie wynosiło 2,83-2,85% w stosunku rocznym.

 KOWR Oddział Terenowy we Wrocławiu

 

Informacja dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących z pasem drogowym nowobudowanej drogi S3

 

Informacja dot. prowadzenia przez Wykonawcę prac związanych z wyznaczeniem i stabilizacją świadków znaków granicznych pasa drogowego. Prace są prowadzone i będą kontynuowane w miesiącach lipiec-sierpień 2018 roku na długości całego zadania II po obu stronach pasa drogowego. Wykonawca informuje, iż każde miejsce podlegające stabilizacji będzie oznaczone słupkiem betonowym pomalowanym w części naziemnej kolorem żółtym zawierającym czarny napis "PAS DROGOWY".

Dodatkowo Wykonawca informuje, że wszystkie ww. punkty są zlokalizowane na terenie będącym własnością Skarbu Państwa, zarządzanym przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w odległości 0,5m od zwenętrznych granic pasa drogowego.

 

Szczegółowa informacja oraz zdjęcie - KILKNIJ

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

 

 

   

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 235
 • |
 • Wczoraj 410
 • |
 • W tym tygodniu 235
 • |
 • W tym miesiącu 9861
 • |
 • Razem 326205