Gmina Gaworzyce - Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

Czytaj więcej: 2011-07-01 Informacja dotycząca spisu kontrolnego

I N F O R M A C J A
w sprawie udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom 
na zakup podręczników w roku szkolnym 2011/2012

Procedura uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników

Wójt Gminy Gaworzyce informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2011/2012, a także w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Czytaj więcej: 2011-06-30 "Wyprawka szkolna" - dofinansowanie do podręczników

28 czerwca br. w Pałacu w Gaworzycach odbyła się uroczysta VII Sesja Rady Gminy Gaworzyce. Była to pierwsza sesja w pałacu a zarazem ostatnia przed wakacjami. Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Roman Urbaniak. Głównym punktem obrad było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za rok 2010.

Rada Gminy Gaworzyce po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gaworzyce p. Jackowi Szwagrzykowi za wykonanie budżetu w 2010 roku.

Wójt Gminy serdecznie podziękował radnym za współpracę oraz wyraził nadzieję, iż zostanie ona utrzymana na dotychczasowym poziomie, co pozwoli na kontynuowanie prowadzonych działań dla dobra mieszkańców.

W sobotę, dnia  18 czerwca br., w Domu Strażaka w Gaworzycach, odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gaworzycach.

W zjeździe udział wzięli Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Polkowicach druh Ryszard Wyraz, Przewodniczący Rady Gminy w Gaworzycach Roman Urbaniak, Wójt Gminy Gaworzyce Jacek Szwagrzyk, druhowie honorowi: Ludwik Szuba i Jan Kurek, delegaci – strażacy wybrani z poszczególnych OSP,  członkowie ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Czytaj więcej: 2011-06-27 Nowe władze Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gaworzycach

Wójt Gminy Gaworzyce

ogłasza konkurs na Dyrektora Zespołu Edukacyjnego

w Gaworzycach  ul. Szkolna 211.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr l84, poz.1436).

Czytaj więcej: 2011-06-16 Konkurs na Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach.

W dniach 9-11 czerwca 2011 r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej odbył się IV Polski Kongres Odnowy Wsi „ Partnerstwo Gminy i Sołectwa w Odnowie Wsi”. Organizatorem Kongresu był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W konferencji udział wzięła delegacja z Gminy Gaworzyce, w której skład weszły grupy odnowy wsi, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych,  a także zespół Górali Czadeckich „Dawidenka”, który wystąpił podczas inauguracji kongresu.

Czytaj więcej: 2011-06-14 Kongres Odnowy Wsi

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

 

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 230
  • |
  • Wczoraj 410
  • |
  • W tym tygodniu 230
  • |
  • W tym miesiącu 9856
  • |
  • Razem 326200