Gmina Gaworzyce - Aktualności

Wójt Gminy Gaworzyce powołuje Komisję  w celu opiniowania ofert złożonych  w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku z zakresu:

a)  kultury fizycznej i sportu,

b) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

w następującym składzie:

a) Przewodnicząca Komisji – Beata Taczyńska - Pietruś (przedstawiciel Wójta Gminy Gaworzyce),

b) Członek Komisji – Barbara Kowalska (osoba reprezentująca organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

c) Członek Komisji Monika Śmikiel (przedstawiciel Wójta Gminy Gaworzyce).

 

Pełna treść Zarządzenia

Przed wielu laty twórca ruchu strażackiego w Polsce – Bolesław Chomicz napisał: „ Ochotnicza straż ogniowa jest doniosłym posterunkiem służby publicznej...”  Od tamtego czasu pokolenia strażaków przetwarzają tę myśl w czyn. Nie zważając na warunki jakie stwarza szara rzeczywistość, druhowie ofiarnie służą swoim środowiskom, chroniąc przed zagrożeniami oraz walcząc z groźnymi dla człowieka i jego dorobku żywiołami.

Za to poświęcenie wszystkim strażakom należą się słowa uznania. Taką szczególną okazją do wyrażenia podziękowań jest obchodzony corocznie Dzień Strażaka.

W  roku bieżącym strażacy z gminy Gaworzyce świętowali dnia 4 maja w Gaworzycach.

W uroczystości, która rozpoczęła się Mszą Świętą, wzięli udział strażacy – przedstawiciele wszystkich jednostek OSP  z naszej gminy oraz:

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Polkowicach– Ryszard Wyraz,  Przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach – mł. kpt. Ćwian Mariusz, Wicestarosta Polkowicki  – Kamil Ciupak, Przewodniczący Rady Gminy w Gaworzycach – Roman Urbaniak, Wójt Gminy Gaworzyce – Jacek Szwagrzyk.

 

Jak co roku, podczas Dnia Strażaka, uhonorowano odznaczeniami wyróżniających się strażaków. Druhowi Franciszkowi Stopie, wieloletniemu, zasłużonemu członkowi OSP Gaworzyce przyznano Złoty Znak Związku. Medal ten zostanie wręczony na uroczystości wojewódzkiej.

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu nadało medale „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” następującym druhnom i druhom:

Medal  Złoty - Krystyna  Toczek  – OSP Gaworzyce

Medal Srebrny - Wiesław  Banaszak  – OSP Gaworzyce

Medal Brązowy - Justyna  Gabrysz  – OSP Gaworzyce


Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gaworzycach przyznał odznaki „ZA  WYSŁUGĘ  LAT”  następującym druhom:

Marian  Joniec – 65 lat

Ludwik Szuba – 65 lat

Edward Toczek – 40 lat

Jan Rygiel – 40 lat

Eugeniusz Stopa – 30 lat

Arkadiusz Słota – 20 lat

Wiesław Banaszak – 20 lat

 

Przyznano również BRĄZOWE odznaki członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Gaworzyce: Paulinie Gabrysz, Pauli  Grelińskiej, Monice Kiwackiej, Oliwii Królikowskiej, Agnieszce Kusyk, Karolinie Miciuk, Faustynie Samul, Wioletcie Skibie, Karolinie Stopie, Justynie Szymańskiej.

Szanowni Rolnicy,

Hodowcy zwierząt gospodarskich


W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuje, co następuje:

Zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie przewiduje się jego odwołania. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu zwierząt gospodarskich mączek mięsno-kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi i karnymi, między innymi:

- zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów ścigania,

- przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na okoliczność nielegalnego posiadania mączek mięsno-kostnych,

- nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet ponad 1 mln złotych,

- zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno-kostnych na koszt właściciela,

- blokada stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu,

- w konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty będą poddawane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczone do produkcji karm dla zwierząt domowych lub mięsożernych zwierząt futerkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, przypominam Państwu że zastosowanie mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich naraża rolnika na ogromne straty finansowe oraz poważne problemy natury karno – administracyjnej. Użycie do żywienia zwierząt mączek mięsno-kostnych jest przestępstwem zagrożonym, według prawa polskiego, karą grzywny, kara ograniczenia wolności do roku lub obiema karami łącznie.

Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii

Jarosław Naze

Dnia 28 kwietnia br. już po raz trzynasty  w Zespole Edukacyjnym w Gaworzycach pod patronatem Starosty Polkowickiego odbył się Regionalny Przegląd Piosenki i Tańca. Do udziału w przeglądzie zgłosiło się 20 zespołów wokalnych i tanecznych oraz 32 solistów z powiatu polkowickiego, głogowskiego, lubińskiego i  nowosolskiego.

Komisja w składzie: Krystyna Stachów - animator kultury, Marta Stadnik instruktor zespołów wokalnych, wokalistka zespołu, Mateusz Śmikiel instruktor tańca, mistrz Polski w 10 tańcach  i Aleksander Makara wokalista zespołu, akustyk spośród wykonawców nagrodziła.

W kategorii solistów do klasy I zwyciężył: Jakub Czajkowski ze Szkoły Podstawowej w Grębocicach, w kategorii klas II-IV Klaudia Gruchała ze Szkoły Podstawowej w Przedmościu, w kategorii klas V- VI Wiktoria Wróbel ze Szkoły Podstawowej w Grębocicach i w kategorii gimnazjum Magda Kwiatkowska z Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach. Najlepszym zespołem wokalnym okazał się  zespół  JUST 4 MUSIC z Samorządowego Centrum Edukacyjnego w Radwanicach. W kategorii zespołów tanecznych  grupy młodszej zwyciężył zespół LUZACZKI ze SP nr 8 w Lubinie, natomiast grupy starszej zespół CYKADY z Przemkowskego Ośrodka Kultury.

Wszystkim laureatom konkursu wręczono puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe  ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego  oraz  Dom Kultury "Jowisz" w Gaworzycach.

 

Przejdź do galerii

Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gaworzyce tworzy i prowadzi Wójt Gminy Gaworzyce od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gaworzyce jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Gaworzyce na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

-firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

-numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

-numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

-określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (dnia 1 stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897),

  2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także :

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Gaworzyce oraz na stronie BIP urzędu gminy.

Uwaga
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).


Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Oświadczenie

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 140
 • |
 • Wczoraj 390
 • |
 • W tym tygodniu 530
 • |
 • W tym miesiącu 4915
 • |
 • Razem 334668