Gmina Gaworzyce - Aktualności

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Gmina Gaworzyce zawiadamia, iż dnia 4 października 2011 r. wybrany został wykonawca w ramach projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  IX. Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na  obszarach wiejskich.

Informujemy, że w wyznaczonym terminie złożono 8 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „Aktin” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu za kwotę 4.890,00zł.

Złożona oferta spełniała warunki stawiane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Formularz dokumentujący wybór wykonawcy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

"Człowiek - najlepsza inewstycja"


W związku z realizacją projektu pn. „Postaw na postawę” – Diagnoza, Edukacja i Profilaktyka Wad Postawy – Szkoła Podstawowa w Gaworzycach, Gmina Gaworzyce zaprasza wszystkich rodziców uczniów klas 1-3 na spotkanie informacyjno-konferencyjne w dniu 12 października 2011 r. (środa) o godz. 17.00 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gaworzycach.

Podczas spotkania rodzice otrzymają deklarację uczestnictwa w projekcie, który zakłada udział 110 dzieci w tym 52 dziewcząt i 58 chłopców.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne badania dla dzieci:

- komputerowe badanie postawy ciała,

- komputerowe badanie stóp,

- testy funkcjonalne mięśni.

Wyniki badań przedstawione zostaną rodzicom podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego. Dzieci u których wykryte zostaną wady postawy zostaną skierowane na bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Gmina Gaworzyce zawiadamia, iż dnia 23 września 2011 r. wybrany został wykonawca w ramach projektu pn.: „Postaw na postawę – Diagnoza, Edukacja i Profilaktyka Wad Postawy – Szkoła Podstawowa w Gaworzycach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  IX. Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na  obszarach wiejskich.

Informujemy, że w wyznaczonym terminie złożono 3 oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Akademia Prostych Pleców Piotr Czyż z siedzibą w Kurowie Małym.

Złożona oferta spełniała warunki stawiane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Formularz dokumentujący wybór wykonawcy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Gmina Gaworzyce zaprasza ponownie do złożenia oferty na potrzeby realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa doposażenia bazy dydaktycznej do Szkoły Podstawowej w Gaworzycach.

 

Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach serdecznie dziękuje wszystkim dzieciom, które w okresie wakacji chętnie uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez nas i placówki nam podległe.

Wiele z tych zajęć można było zrealizować dzięki środkom pozyskanym z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach projektu "Duchu historii-obudź się".

Jednocześnie dziękujemy za wsparcie finansowe Wójtowi Gminy Gaworzyce, firmom budowlanym: Andrex i Posbud oraz wszystkim aktywnym rodzicom.

 

Zarządzeniem Nr 64/2011 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 września 2011 r. powołane zostały składy Obwodowych Komisji Wyborczych utworzonych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Składy Obwodowych Komisji Wybirczych dostępne są tutaj.

W związku z powyższym pierwsze posiedzenie Komisji połączone ze szkoleniem odbędzie się w dniu 27 września 2011 r. o godz. 9.00 w Domu Kultury "Jowisz" w Gaworzycach ul. Główna 1b.

Obecność członków Komisji obowiązkowa.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 17
  • |
  • Wczoraj 435
  • |
  • W tym tygodniu 1720
  • |
  • W tym miesiącu 8579
  • |
  • Razem 302323