Gmina Gaworzyce - Aktualności

Zawiadamiam, że XXVIII SESJA RADY GMINY GAWORZYCE
odbędzie się 29 listopada 2017 r. o godz. 14.00
w Pałacu w Gaworzycach


Porządek obrad:
  1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.   Przedstawienie porządku obrad.
  3.   Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
  4.   Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie między sesjami.
  5.   Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  6.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
  7.   Wnioski i zapytania.
  8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
  9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gaworzyce na 2017 rok.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”.
 12.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania.                
 13.  Sprawy różne.
 14.  Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                        Danuta Pawliszyn

Dotyczy zadania:

„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300 "

 

Dnia 29 listopada br. planuje się wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu pn. "Projekt TOR - obiekt WD-18 - ETAP 8A - budowa węzła Głogów Zachód - skrzyżowanie dróg krajowych nr 3 i 12".

 

Przed rondem Południe na węźle Drożów, jadąc w kierunku Zielonej Góry, jezdnia zostanie zawężona na odcinku ok 180m do jednego pasa ruchu. Ruch będzie odbywał się wahadłowo przy sterowaniu sygnalizacją świetlną. Na ww. odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40km/h. Planowany okres obowiązywania organizacji: około 1 miesiąca.

 

 


 

Posiadacz zwierzęta gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż do 31 grudnia.

 

Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

 

Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

 

Nadal obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. ws. zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysosce zjadliwej grypy ptaków.

 

 

W dniach 21-22 listopada br. przedstawiciele Urzędu Gminy Gaworzyce brali udział w 2-dniowym szkoleniu dot. zarządzania dziedzictwem lokalnym, prowadzonym przez ekspertów z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Odbyło się ono w naszym regionie z inicjatywy Gminy Gaworzyce, a dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego odbyło się w Polkowicach, w sali konferencyjnej Starostwa, które pomieściło wszystkie osoby zainteresowane obszernym tematem dziedzictwa kulturowego (kolejny głos za tym, że współpraca się opłaca).

 

Ważnym założeniem spotkania było uczestnictwo w nim osób zajmujących się różnymi dziedzinami, gdyż dziedzictwo to temat obszerny, do którego powinno się podchodzić interdyscyplinarnie. Stąd udział w szkoleniu wzięli nie tylko właściciele zabytków, ale także osoby zajmujące się zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną zabytków, pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, promocją czy organizacją życia kulturalnego w gminach.

 

Podczas spotkania poruszane były następujące tematy:

 

- dziedzictwo - jak je identyfikować i wartościować,

- narzędzia prawne ochrony zabytków,

- realizacja projektów i źródła finansowania,

- zagrożenia dla dziedzictwa,

- sposoby na zagospodarowanie zabytków,

- jak rozwijać przedsiebiorczość lokalną opartą o dziedzictwo - ekonomiczny wymiar dziedzictwa, mechanizmy wsparcia, produkty regionalne,

- jak angażować społeczność lokalną w działania gminy,

- jak edukować o lokalnym dziedzictwie,

- dziedzictwo w planowaniu strategicznym gminy.

 

Czas poświęcony na szkolenie był niezwykle wartościowy, gdyż obejmował wiele perspektyw, wiele spojrzeń na temat dziedzictwa i pozwolił rozbudzić wiele refleksji.

 

Warto, aby każdy z nas zastanowił się nad tym, co może zrobić dla dziedzictwa. Warto też, abyśmy mijając swoje otoczenie, mieli świadomość, co mijamy, ile dla nas znaczy, na ile jest ono ważne, co możemy dla niego zrobić. Przede wszystkim warto o dziedzictwie rozmawiać, warto dociekać i warto edukować.

 

 

 

W poniedziałek, 27 listopada br. tj. poniedziałek, o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej
w Gaworzycach, klasa nr B-12 odbędzie się walne zebranie Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Zachęcamy do udziału w nim wszystkich, którym leży na sercu rozwój sportu wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Gaworzycach.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do członków prosimy o wypełnienie deklaracji. Deklarację można będzie wypełnić również na miejscu.

 

Podczas zebrania zostanie powołany nowy Zarząd, który liczyć może od 5 do 7 członków, w tym wyłoniony zostanie Prezes oraz Sekretarz.

 

Głównym celem Uczniowskiego Klubu Sportwego będzie działalność na rzecz rozwoju sportu na rzecz uczniów naszej szkoły. Reaktywacja Uczniowskiego Klubu Sportowego pozwoli m.in. na udział w licznych konkursach, w których można pozyskać środki na wspieranie zadań statutowych, co z pewnością przyczyni się do zbudowanie atrakcyjnej oferty zajęć sportowych.

 

Warto pamiętać, że UKS realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Dyrketorem Szkoły, Radą Szkoły, klubami sportowymi, a także władzami samorządowymi i sportowymi.

 

Do pobrania:

- DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

- STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

 

Z poważniem,

 

Elżbieta Cieniuch

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gaworzycach

 

 

 

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 294
  • |
  • Wczoraj 429
  • |
  • W tym tygodniu 723
  • |
  • W tym miesiącu 4686
  • |
  • Razem 237577