Zawiadamiam, że XXXIV SESJA RADY GMINY GAWORZYCE

odbędzie się 29 czerwca 2018 r. o godz. 10.00

w Pałacu w Gaworzycach

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.

4.  Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.

5.  Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie między sesjami.

6.  Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.

7. Podjęcie następujących uchwał:

1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za 2017 rok,

2) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gaworzyce z tytułu wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za 2017 rok

3) zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy,

4) w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Domu Kultury „Jowisz” w Gaworzycach za 2017 rok,

5) w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach za 2017 rok,

       6) w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach za 2017 rok,

       7) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

       8) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce,

       9) w sprawie zmian budżetu Gminy Gaworzyce na 2018 rok,

      10) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaworzyce”,

      11) w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i sportu w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów,

       12) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Gaworzyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

       13) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Dalków,

       14) w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości,

       15) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

       16) w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gaworzyce na lata 2009-2019,

       17) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwa Dalków,

       18) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwa Dzików,

       19) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwa Gaworzyce,

       20) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwa Gostyń,

       21) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwa Grabik,

       22) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwa Kłobuczyn,

       23) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwa Koźlice,

       24) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwa Korytów,

       25) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwa Kurów Wielki,

       26) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwa Mieszków,

       27) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwa Śrem,

       28) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwa Wierzchowice,

       29) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwa Witanowice.

  8.  Wnioski i zapytania.

  9.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania.              

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Danuta Pawliszyn

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 275
  • |
  • Wczoraj 453
  • |
  • W tym tygodniu 3126
  • |
  • W tym miesiącu 7814
  • |
  • Razem 378375