Zawiadamiam, że XXXII SESJA RADY GMINY GAWORZYCE

odbędzie się 30 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00

w Pałacu w Gaworzycach

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.

6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gaworzyce.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Gaworzyce.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny z uwzględnieniem potrzeb związanych z realizacją zadań.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r.

10. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2017.

12. Wnioski i zapytania.

13. Podjęcie następujących uchwał:

1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Gaworzyce na 2018 rok,

3) w sprawie opłaty targowej,

4) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gaworzyce,

5) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Gaworzyce i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza w ramach programu "Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego",

6) w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie i roboty budowlane w kościele p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Kłobuczynie,

7) w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie i roboty budowlane w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim,

8) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw.

14.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania.              

15.  Sprawy różne.

16.  Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                Danuta Pawliszyn

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 83
  • |
  • Wczoraj 605
  • |
  • W tym tygodniu 1654
  • |
  • W tym miesiącu 7459
  • |
  • Razem 405643