Rada Gminy Gaworzyce na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo  o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) informuje o możliwości zgłaszania do 30 czerwca 2011r. kandydatów na ławników w kadencji 2012-2015.

 Rada Gminy Gaworzyce najpóźniej w październiku br. dokona wyboru:

- 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy ,

- 2 ławników do Sądu Rejonowego w Głogowie.

 Zgłaszanie kandydatów na ławników:

1.
Ławnikiem może być wybrana osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończyła 30 lat,

4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania  co najmniej od roku,

5) nie przekroczyła 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

2. Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania  sprawy

na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem

przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

3. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

-  prezesi właściwych sądów,

- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2011r.

 

4. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się  na karcie zgłoszenia,  określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia /Rozporządzenie weszło w życie z dniem 14 czerwca 2011r./

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest:

-  na stronie internetowej www.ms.gov.pl,

-  w Urzędzie Gminy w Gaworzycach  –  pokój nr 2.

5. Wymagane dokumenty (załączniki do karty zgłoszenia)!

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

[Dokumenty wymienione w podpunktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia]. 

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Gaworzycach /pokój nr 2/, w godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.

W sprawach organizacyjnych związanych z wyborami można kontaktować się z Urzędem Gminy w Gaworzycach - nr tel. 076/8316 285 w. 39 (p. Renata Dziurman).

Formularze oraz przepisy prawne dot. wyboru ławników można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu, czyli po 30 czerwca br.,  a także zgłoszenia które nie będą spełniały wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami), będą podlegały pozostawieniu bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Gminy stwierdza w drodze uchwały.

W załączeniu (do pobrania w formie pliku PDF):

- Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego
- Lista osób zgłaszająca kandydata

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 56
  • |
  • Wczoraj 605
  • |
  • W tym tygodniu 1627
  • |
  • W tym miesiącu 7432
  • |
  • Razem 405616